főoldal kapcsolat oldaltérkép
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÜVEGZSEB
BEJELENTÉSEK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 381 jármű szerepel az adatbázisban.

JKF Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy lehetőségünk legyen tájékoztatni legfrissebb információinkról.
Kérjük, adja meg e-mail címét:

E-mail címe:

feliratkozás
leliratkozás 
Elszállítás
2013-10-23 10:04:21

2010. augusztus 01-től a lezárult közbeszerzési eljárásnak megfelelően a Józsefváros területén szabálytalanul elhelyezett gépkocsikat új helyszínre, a Budaörsi repülőtér melletti tároló telephelyre szállítják. A szállítással megbízott vállalkozás az ATC Aircom Kft. http://www.atc-automentes.hu/

Jogorvoslat, fellebbezés
2017-10-10 11:23:18

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet fogadja az e-mail útján elküldött dokumentumokat is, amennyiben azok a küldő ügyfél valós email címének felhasználásával kerültek aláírásra.


2014.07.16. 15:33:42

1.1. Személyi szabadságot és más állampolgári jogokat korlátozó, vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések:

a) Közterületvédelmi intézkedések:
- igazoltatás;
- feltartóztatás;
- előállítás;
- áruvisszatartás;
- hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű eltávolítása közterületről.

b) Vagyonvédelmi intézkedések:
- terület (épület, építmény stb.) lezárása;
- illetéktelen személynek a lezárt területre történő belépésének megakadályozása;
- lezárt területen illetéktelenül tartózkodók eltávolítása.

c) Adatkezelés:
- meghatározott nyilvántartási adatok kérése;
- hatósági ellenőrzés végzése;
- személyről, lényeges környezetről, körülményről, tárgyról kép- vagy hangfelvétel készítése.

d) Szankciók:
- a helyszíni bírság kiszabása.

e) Kényszerintézkedések:
- testi erő alkalmazása;
- könnygázszóró palack alkalmazása;
- szolgálati kutya alkalmazása;
- a jogos védelemre, a végszükség esetére megengedett kényszerintézkedések alkalmazása.

f.) Közlekedésrendészeti intézkedés;
- közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elindulást gátló eszközzel történő rögzítése, illetőleg a forgalmat akadályozó, vagy balesetveszélyt jelentő járművek elszállítása. 

1.2. Személyi szabadságot és más állampolgári jogot nem korlátozó intézkedések:

a) Intézkedések:
- felvilágosítás kérés;
- tőle elvárható segítségnyújtás;
- az elkövető felhívása a szabálysértés azonnali vagy ésszerű határidőn belüli megszüntetésére;
- kötelezett felhívása a közterület használatára vonatkozó jogerős határozatban, a tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak, vagy mulasztás esetén az előírások betartására;
- feljelentés megtétele.

b) Hatósági ellenőrzés:
- a helyszín, a szemletárgy megtekintése;
- az iratok és más dokumentumok tanulmányozása;
- a műszeres vizsgálatok végzése;
- belépés az ellenőrzött személy vagy szerv minden olyan helyiségébe, amely a hatósági ellenőrzés eredményes ellátásához szükséges;
- a munkafolyamatok megfigyelése;
- az ügyféltől vagy képviselőjétől felvilágosítás kérése;
- a bizonyítási eljárás lefolytatása.


A közterület-felügyelői intézkedéseket az 1999. évi LXIII. Törvény határozza meg.

Ezek:

1. Felvilágosítás kérés:
A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.

2. Igazoltatás:
A felügyelő feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely tartalmazza az érintett nevét, születési helyét és idejét, az állampolgárságát, valamint az arcfényképét és a saját kezű aláírását. A felügyelő az általa ismert vagy más jelenlévő, ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként.

Az igazoltatás - az igazoltatás okának egyidejű közlésével - csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.
A személyazonosság megállapításáig az érintett feltartóztatható.

Az igazoltatás alá vont személyek - a közterület-felügyelet feladatköréhez tartozó - jogsértő magatartást tanúsítottak (szabálysértést követtek el, hatósági határozatban foglalt kötelezettséget megszegtek) vagy ilyen tevékenységgel összefüggésbe hozhatók (tanú).
Vagyis: a személyi kör jogilag behatárolható, valamilyen jogi eljáráshoz kapcsolható. A jogilag szabályozott egyedi eljárások lefolytatásához közérdek fűződik.
A személyi szabadság korlátozásának időtartama meghatározott: a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.

Amennyiben az érintett személyazonosságát nem igazolja, a közterület-felügyelő a legközelebbi rendőri szervhez előállíthatja. Ettől kezdve már az Rtv.-nek az előállításra vonatkozó szabályai lesznek az irányadók.
Az intézkedés esetleges jogszerűtlensége esetére a Kftv. megfelelő rendelkezéseket tartalmaz.
Idetartozik mindenekelőtt az az előírás, hogy a közterület-felügyelő szolgálatát országosan egységes egyenruhában teljesíti, így a közterület-felügyelői minőség felismerhető. Köteles továbbá az úgyszintén országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott jelvényt viselni...

Az Alkotmánybíróság a hatóság tagjai azonosíthatóságának fontosságát és jelentőségét az 54/2000. (XII. 18.) AB határozatban kifejtette: intézkedésük alkalmával a hatóság tagjai nyilvánosan, az állam képviselőiként lépnek fel. A hatóság tagjainak intézkedési jogosultságát egyenruhájuk vagy igazolványuk igazolja.

Az intézkedés alá vont állampolgárnak jogos érdeke az, hogy a hatósági fellépés teljes időtartama alatt tisztában legyen a vele szemben intézkedő személyazonosságával, egyediségével.

Az állampolgár panaszhoz, jogorvoslathoz való joga ugyanis csak így garantálható. (ABH 2000, 516., 521.)3. Bírságolás:
A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét - a cselekmény súlyától függően - jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani. Erről a szabálysértési törvény végrahajtásáról szóló belügyminiszteri rendelet rendelkezik.

4. Feljelentés:


5. Feltartóztatás:
Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a legközelebbi rendőri szervhez a felügyelő előállíthatja. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a Rendőrségről szóló törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerint a rendőrség segítségét kell kérni. A rendőrség megérkezéséig a felügyelő az érintett személyt feltartóztatja.

A felügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet.

A személyazonosság megállapításáig az érintett feltartóztatható.

6. Előállítás.
Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a legközelebbi rendőri szervhez a felügyelő előállíthatja.
A szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében a felügyelő előállíthatja.

Az elkövető ellenszegülése esetén az előállításhoz a Rendőrségről szóló törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerint a rendőrség segítségét kell kérni. A rendőrség megérkezéséig a felügyelő az érintett személyt feltartóztatja.

7. Dolog elvétele:
A felügyelő azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény lehetővé, illetőleg kötelezővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, illetőleg visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak adja át.

A felügyelő az intézkedéssel egyidejűleg köteles felhívni az elkövetőt a szabálysértés azonnali vagy ésszerű határidőn belüli megszüntetésére. A közterület használatára vonatkozó jogerős határozatban, tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására.

8. Kerékbilincselés:
Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza, a jármű rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő az önkormányzat rendelete alapján kerékbilincset alkalmazhat.

Úgyszintén kerékbilincs kerülhet a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés nélkül parkoló gépkocsikra is.

A jármű rögzítésekor a felügyelőnek a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos 55/2009. (X.16.) IRM rendelet szabályai szerint kell eljárnia. A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a felügyelőséget nem terheli kártalanítási kötelezettség. A kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármű tulajdonosát (üzemben tartóját, használóját) terheli.

9.Gépkocsik elszállíttatása:
Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépkocsi a forgalmat akadályozza, vagy balesetveszélyt jelent, továbbá a kerékbilincselt jármű üzembentartója a kerékbilincselés díját két napon túl nem fizeti meg, illetőleg a baleset folytán megsérült vagy elhagyott jármű elszállítása indokolt, a felügyelő a járművet elszállíttatja. Egyben megkeresi az illetékes rendőri szervet, közlekedési hatóságot és az út kezelőjét, valamint az elszállított jármű adatait a saját és az Önkormányzat WEB oldalán közzéteszi.

10. Belépés megakadályozása:
A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet (épületet, építményt stb.) - a képviselő-testület rendelkezésére - lezárja, megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolítja.


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Zöld számunk (0-24): 06 (80) 204-618