f�oldal kapcsolat oldalt�rk�p
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁS
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 674 jármű szerepel az adatbázisban.

 

2016.07.08. 11:44:51

TÁJÉKOZTATÓ

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos

hatósági eljárásról

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016.(VI.02.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: a Rendelet).

Az önkormányzati hatósági ügy hatáskör gyakorlója: Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Területi hatály: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe

A Rendelet rendelkezéseit minden 14. életévét betöltött természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben kell alkalmazni, aki (amely) cselekményével, mulasztásával, egyéb magatartásával megsérti a közösségi együttélésnek a Rendeletben meghatározott alapvető szabályait.

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás, az a magatartás (tevés vagy mulasztás), amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, továbbá amelyet magasabb szintű jogszabály nem rendel büntetni, de sérti a kerület közrendjét, lakókörnyezetét, köztisztaságát, településképét, egyéb értékeit, a közösségi együttélés egyéb helyi normáit. A Rendeletben rögzített szabályszegések esetében a rendelet szankcionálja egyrészt a hatályban lévő helyi rendeletekben megfogalmazott tiltásokat, másrészt pedig azon szabályszegéseket, amelyek a helyben élő vagy itt tartózkodó lakosság életminősége, érdeke szempontjából jelentőséggel bírnak.

A közösségi együttélés alapvető szabályát sértő magatartás miatt folytatott közigazgatási hatósági eljárás kizárólag hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy hatóság észlelése, ezen belül a Közterület-felügyeleti Ügyosztály közterület-felügyelőinek észlelése alapján.

 

A bejelentés tartalmazza:

§  a bejelentő nevét és elérhetőségét;

§  a szabályszegő adatai (neve, címe /székhelye)

§  a helyszín pontos meghatározását;

§  a cselekmény időpontja

§  a cselekmény körülményének pontos leírása

§  a bizonyítási eszközök megjelölését (pl. tanúk nevét, címét);

§  a bizonyítékok csatolását (pl. fotók).

 

A Rendelet szerinti hatósági eljárás

a)      a közösségi együttélés alapvető szabályát sértő cselekmény elkövetésétől, a hatóság tudomására jutásától,

b)      mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c)      jogellenes állapot fenntartásával történő megvalósítás esetén a közösségi együttélés alapvető szabályát sértő állapot fennállása alatt vagy annak megszüntetésétől

számított 30 napon belül indítható.

A hatósági eljárás hivatalból indul, illetékmentes.

A hatósági eljárás határideje: 21 nap

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok

§  Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet 

§  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

§  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

§  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Ppt.)

 

Szankció

§  közigazgatási bírság (maximális mértéke tényállásonként és jogalanyonként eltérő)

§  helyszíni bírság (maximális mértéke: 50.000 Ft)

 

Közigazgatási bírság kiszabására a jegyző, a helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyeleti Ügyosztály közterület-felügyelője jogosult.

A közösségi együttélés alapvető szabályát sértő magatartás jogkövetkezményeként közigazgatási bírság kiszabása helyett az eset összes körülményeire figyelemmel figyelmeztetés alkalmazható.

 

A kiszabott közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot az erről hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

 

Jogorvoslat

A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Közigazgatási bírságot kiszabó határozat ellen fellebbezésnek a vonatkozó szabályozások alapján - a 2014. január 1. után indult  eljárásokban -  nincs helye.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással -  a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) címzett, de a Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzőjéhez (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) előterjesztett keresettel lehet kérni. A bírósági felülvizsgálat eljárás illetéke 30 000 Ft.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.

 

 

Végrehajtás

§  közérdekű munka – természetes személyek esetében

(Közérdekű munka végrehajtása során a Ket. rendelkezéseit, az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól szóló 40/2013.(XII. 31.) KIM rendeletet és a Szabs. tv. 142.§ (4), (6) bekezdéseit, 144. § (4)-(6), (8) bekezdéseit, 144/A §-át kell alkalmazni.)

§  adók módjára történő behajtás (munkabérből letiltás, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtása)

 

Fizetési kedvezmény

A fizetési kedvezmény (részletekben történő teljesítés vagy halasztás) a Ket. 74.§-a alapján kérelmezhető.

 


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Z�ld sz�munk (0-24): 06 (80) 204-618